Manóra Egyesület Alapszabálya

 

 

I . Név, székhely

 

1. Az Egyesület neve: Manóra Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)
                 A Manóra szó egy játékos szóösszetétel mely a Menóra (Hagyományos zsidó gyertyatartó) és a manó szavakból keletkezett. A Menóra az egyesület által képviselni kívánt kultúrára, a manó pedig az elérendő célcsoportra vonatkozik (gyerekek - fiatalok és rajtuk keresztül az egész család)

2. Az Egyesület székhelye:1132 Budapest Gyöngyház utca 12.

3. Az Egyesület működése az ország egész területe.

 

II. Az Egyesület célja

 

1. Az Egyesület célja, hogy a zsidó kultúra értékeit megőrizze, a hagyományos értékeket új, a  gyermekekhez, az ifjúsághoz közel álló formában jelenítse meg. A zsidó és az izraeli kultúrát és hagyományt megismertesse a zsidó gyerekekkel, fiatalokkal és családjaikkal, és eljuttassa azokhoz is, akik hátrányos helyzetük miatt nem érhetik el ezeket.

 

2. Az Egyesület működési területén programokat, rendezvényeket, fesztiválokat, táborokat és szemináriumokat szervez, szakmai és felkészítő tréningeket tart, oktatási, ismeretterjesztő kiadványokat szerkeszt és terjeszt. Az Egyesület jótékony célú sport- és kulturális eseményeket szervez. Az Egyesület támogatja a fogyatékkal élő és a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekeket és családjaikat.

 

3. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében társadalomtudományi kutatásokat szervez és folytat le, publikációkat, tanulmányokat készít, kiadványokat szerkesztés ad ki.

 

4. Az Egyesület együttműködik a zsidó gyermekek oktatásával foglalkozó szervezetekkel, belföldi és nemzetközi kapcsolatokat épít ki a hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal, és a közélet szereplőivel.

 

5. Az Egyesület közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c. pontja alapján:

1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

2. tudományos tevékenység, kutatás

3. nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés

4. kulturális tevékenység

5. kulturális örökség megóvása”

 

 

III. Az Egyesület tagjai

 

1. Az Egyesület tagja lehet bármely nagykorú természetes személy, illetve minden olyan jogi személy, aki az Egyesület céljával egyetért, az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagdíjat megfizeti.

 

2. Az egyesületi tagság iránti belépési nyilatkozatott két egyesületi tag ajánlásával írásban, az elnökségnek kell benyújtani. A tagfelvételről közgyűlés nyílt szavazással dönt, a tagsági viszony a határozat meghozatalával kezdődik. A belépési nyilatkozat tartalmazza a tag nevét, lakcímét, választása szerint – ha ez eltér a lakcímétől -, a levelezési címét, illetve elektronikus postacímét.

 

 

3. A tag köteles az Egyesület céljai érdekében az Alapszabály előírásaival összhangban tevékenykedni.

 

4. A tag köteles az Egyesület részére lakcímének (vagy levelezési címének, elektronikus postacímének) megváltozását 15 napon belül bejelenteni. Ha az Egyesület küldeményét a tag részére a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt nem lehet kézbesíteni, annak következményét a tag viseli, a küldemény megküldését követő 5 munkanapon belül az Egyesület úgy tekinti, hogy a küldemény kézbesítésre került.

 

5. A tag a lakcíme mellett megadhatja az Egyesületnek levelezési címét vagy elektronikus postacímét, és kérheti, hogy részére az Egyesület a küldeményeket ide továbbítsa. Ez utóbbi esetben az Egyesület által az elektronikus postacímre küldött küldeményeket is szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni, kivéve, ha a kézbesítő rendszer hibaüzenetet jelez vagy egyéb okból nyilvánvaló, hogy a kézbesítés meghiúsult. Az elektronikus postacím megváltozásának bejelentésére az 5. pontban foglaltak megfelelően irányadók. 

 

6. Az Egyesületi tagsági viszony megszűnik:

a) a tag kilépésével, az írásbeli kilépési nyilatkozatnak az Elnökséghez való megérkezése napján

b) a természetes személy tag halálával az elhalálozás napján, illetve a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnés napján

c) a tag kizárásával a kizárás napján

d) a tag törlésével, amennyiben a tag az éves tagsági díjat az esedékességet követő 3 hónap alatt nem fizeti meg.

 

7. A tag kizárásáról a Közgyűlés titkos szavazással, a jelenlévő tagok 2/3-ának egyező igenlő szavazatával dönt. Kizárási ok, ha a tag az Egyesület céljainak megvalósulását akadályozza vagy veszélyezteti.  Kizárható az a tag is, aki az alapszabály rendelkezéseit vétkesen megszegi.

 

8. A tag kizárását az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti. A kizárási javaslatot írásban, indokolással együtt kell megküldeni a tagoknak.

 

9. A tagot a nyilvántartásból az Elnökség határozatával törli, amennyiben a tagdíjfizetéssel való elmaradása meghaladja az esedékességet követő három hónapot. A tagnyilvántartásból való törlést megelőzően 15 nappal a tagot az Elnökség írásban figyelmezteti arra, hogy tagsági viszonya megszűnik, amennyiben tartozását nem rendezi.

 

10. A tag kizárásáról vagy törléséről szóló határozatot az érintettel írásban közölni kell. A közlésnek tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást.

 

11. A tagok jogai:

a) Az Egyesület helyiségeinek látogatása.

b) Az Egyesület rendezvényein és programjain való részvétel meghatározott részvételi díj megfizetése mellett

c) Az Egyesület által szervezett rendezvényeken és programokon való kedvezményes részvétel, mely kedvezmény mértéke esetenként kerül meghatározásra

d)  A tag joga, hogy részt vegyen az Egyesület tevékenységében, döntései meghozatalában, szavazati joggal tisztségviselőket választhat és maga is választható.

 

 

12. A tagok kötelezettségei:

a) Az Egyesület tevékenységének támogatása

b) Az Alapszabály valamint az Elnökség határozatainak betartása

c) A tagdíj megfizetése

 

 

IV. Pártoló Tagság

 

1. Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület céljával egyetért, az Egyesület céljait támogatja, és a pártoló tagsággal járó éves minimumtámogatást megfizeti. Az éves minimumtámogatás összegét a Közgyűlés határozza meg. Az alakuló Közgyűlés 24 000 forintban határozta meg az éves minimumtámogatást (havi 2000 forint).

 

2. A pártoló tagok az éves minimum támogatási díj megfizetésével jogosulttá válnak az Egyesület által nyújtott speciális szolgáltatások kedvezményes igénybevételére, illetve az Egyesület által szervezett rendezvényeken, programokon való – esetenként meghatározásra kerülő - kedvezményes részvételre.

 

3. A pártoló tagok részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein, de szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségre nem választhatnak és nem választhatók. Kötelességük az Alapszabály rendelkezéseinek betartása.

 

 

V. Az egyesület szervei és tisztségviselői

 

1. Közgyűlés

2. Elnökség

3. Felügyelőbizottság

 

V.1. Közgyűlés:

 

1. A Közgyűlés az Egyesület tagjainak összessége. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely évente legalább egyszer ülésezik az Alapszabályban meghatározott feladatok ellátása érdekében (rendes közgyűlés).

 

2. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, a napirend közlésével. A Közgyűlést minden év március 30. napjáig össze kell hívni. A közgyűlés összehívására az Elnökség tagjai önállóan is jogosultak, ebben az esetben a napirendi pontok közé az Elnökség mindhárom tagja által meghatározott kérdéseket fel kell venni.

 

3. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok egyharmada, vagy bármelyik tisztségviselő a cél megjelölésével írásban kéri, illetve ha a Közgyűlés összehívását a bíróság elrendeli (rendkívüli közgyűlés).

 

4. A Közgyűlés a nyilvántartásban szereplő rendes tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel 15 napon belül új Közgyűlést kell összehívni, amely a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében. A megismételt Közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni azzal, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

5. A Közgyűlés meghívóját, napirendjét, előkészítő anyagait legalább a Közgyűlés megjelölt időpontja előtt 8 nappal meg kell küldeni a tagoknak. A meghívókat elegendő a tagok elektronikus postacímére megküldeni.

 

6. A Közgyűlés levezető elnököt választ, a Közgyűlést a levezető elnök vezeti le. A Közgyűlésről jelenléti ívet kell felvenni és jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza a napirendi pontokat, az elhangzott határozati javaslatokat, a döntések maghozatalának érdemét érintő hozzászólások lényegét, a határozathozatal számszerű eredményét és a meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint a közgyűlésen részt vett két tag írja alá.

 

7. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg.

 

8. A Közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőit nyílt szavazással választja.

 

9.  A Közgyűlés kétévente megválasztja az Egyesület tisztségviselőit: az Elnököt, a Titkárt, a Gazdasági Vezetőt és a Felügyelőbizottság tagjait. A tisztségviselők személyére az Egyesület minden tagja tehet javaslatot.

 

10. Jelölt az, akire legkésőbb a Közgyűlést megelőző harmadik munkanapon írásban jelölés érkezett. A jelölt nyilatkozik arról, hogy a jelölést elfogadja-e, illetve nem áll-e az 1989. évi II. törvény 8.§-ában, és az 1997. évi CLVI. törvény 8.§ és 9.§-aiban foglalt tilalom alatt.

 

11. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

 

a) nyílt szavazással, a jelenlévő tagok 2/3-ának egyező igenlő szavazatával dönt a tagok felvételéről és kizárásáról.

b) nyílt szavazással megválasztja az Elnökség tagjait és a Felügyelőbizottságot

c) nyílt szavazással, a jelenlévő tagok 2/3-ának egyező igenlő szavazatával visszahívja az Elnökség tagjait, akik egyenként is visszahívhatók, továbbá a Felügyelőbizottság bármely tagját. A visszahívás okai lehetnek

            - Az alapszabály nem megfelelő alkalmazása / betartása

            - Az egyesület nem megfelelő képviselete

            - Jogerős bírósági ítélet büntető ügyben (az elnökségi tag ellen)

            - Az alapvető erkölcsi és etikai magatartás nem betartása

d) a jelenlévő tagok legalább 2/3-ának egyező igenlő szavazatával dönt az Alapszabály elfogadásáról és módosításáról

e) elfogadja és módosítja a fegyelmi szabályzatot

f) értékeli az Egyesület éves tevékenységét és dönt az Elnökség éves beszámolójának elfogadásáról

g) megállapítja és elfogadja az Egyesület éves költségvetését

h) dönt az előző évi elszámolás és a Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadásáról

i) jóváhagyja az Egyesület mérlegét

j) a jelenlévő tagok 2/3-ának egyező igenlő szavazatával dönt az Egyesület feloszlásáról, egyesüléséről más társadalmi szervezettel

k) meghatározza a tagsági díj összegét és a pártoló tagsággal járó éves minimumtámogatás összegét

l) dönt a törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról, ide értve az adózott eredmény felhasználására és feloszlására vonatkozó döntést. A beszámoló közlése évente történik a rendes közgyűlésen. A beszámolókat, azok elfogadása után 15 napon belül az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

 

V.2. Elnökség

 

1. A Közgyűlés három főből álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai az Elnök, a Titkár és a Gazdasági Vezető

 

2 Az Elnökség két Közgyűlés közötti időben az Egyesület tevékenységében folyamatosan részt vesz, vezeti és képviseli az Egyesületet, szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét.

.

3. A Közgyűlés az Elnökség tagjait 2 évre választja.

 

4. Az alakuló Közgyűlés 2009. Október 24-én Forgács Györgyöt Elnöknek, Szendi Barbarát Titkárnak, Dr. Paksy Lászlót Gazdasági Vezetőnek választotta.

 

5. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve.

 

6. Az Elnökség feladatai:

 

a) előterjeszti a határozati javaslatokat a Közgyűlés számára

b) gondoskodik az elfogadott programok megvalósításáról

gyakorolja az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogkört, megbízási szerződéseket köt az Egyesület feladatainak ellátásában részt vevőkkel

összehívja a Közgyűlést

aláírási jogkört gyakorol az egyesület nevében

pénzfelvételi, utalványozási jogkört gyakorol az Egyesület nevében

irányítja és ellenőrzi az Egyesület munkaszervezetének tevékenységét

megköti az Egyesület feladatainak ellátásához szükséges polgári jogi szerződéseket, irányítja és ellenőrzi azoknak a tevékenységét, akik ezen szerződések keretében látják el feladatukat

c) dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az alapszabály a hatáskörébe utal

 

7. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök és a Titkár együttes aláírása szükséges. A Titkár akadályoztatása esetén a bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök és a Gazdasági Vezető együttes aláírása szükséges. Az Elnök akadályoztatása esetén a bankszámla felett a Titkár és a Gazdasági Vezető együttesen rendelkezhet.

 

8. Az Egyesület munkavállalói és egyéb alkalmazottai vagy megbízottjai feletti munkáltatói jogokat az Elnökségnek a Közgyűlés által kijelölt tagja gyakorolja.

 

9. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon mindhárom elnökségi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség hat havonta egyszer ül össze, üléseiről jegyzőkönyvet vesz fel. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze, a napirendet írásban közli az Elnökség többi tagjával a meghívóban az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal.

 

10. Az Elnökség eseti jelleggel dönthet úgy, hogy ülésére valamely személyt meghív, a meghívott nem rendelkezik szavazati joggal.

 

11. Az Elnökség döntéseiről és intézkedéseiről a következő Közgyűlésen köteles beszámolni.

 

12. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

    érdekelt.

 

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

13. Az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult, aki képviseleti jogosultságát meghatározott feladatra, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve bármelyik elnökségi tagra átruházhatja. Az Elnök akadályoztatása esetén az Egyesület képviseletében a Titkár jogosult eljárni.

 

14. Az Elnök feladatai:

 

a)gyakorolja az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogkört, megbízási szerződéseket köt az Egyesület feladatainak ellátásában részt vevőkkel

b) összehívja a Közgyűlést

c) aláírási jogkört gyakorol az egyesület nevében

d) pénzfelvételi, utalványozási jogkört gyakorol az Egyesület nevében

e) irányítja és ellenőrzi az Egyesület munkaszervezetének tevékenységét

f) megköti az Egyesület feladatainak ellátásához szükséges polgári jogi szerződéseket, irányítja és ellenőrzi azoknak a tevékenységét, akik ezen szerződések keretében látják el feladatukat

 

15. A Titkár köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartásait naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya, illetve – amennyiben ez lehetséges – személye.

 

16. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.

 

17. Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat vagy kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt, vagy hatóságokat is érinthetnek a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

 

18. Az Elnök köteles a határozatot 15 napra az Egyesület internetes honlapján hirdetmény formájában kifüggeszteni.

 

19. Az Egyesület iratait az Elnök kezeli.

 

20. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni

 

V.3. A Felügyelőbizottság

 

1. Az Egyesület könyvvitelét, a bizonylatokat, az elszámolást és a pénzügyi szabályok betartását a háromtagú Felügyelőbizottság ellenőrzi.

 

2. Az Felügyelőbizottságot a Közgyűlés választja a 2 éves időtartamra. A Felügyelőbizottság a tagjai közül elnököt választ.

.

3. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelőbizottság feladat és hatáskörét a közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja.

 

4. A Felügyelőbizottság évente beszámol saját revíziós tevékenységéről.

 

 

5. A Felügyelőbizottság feladatára és hatáskörére a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 11. §-ban foglaltak az irányadóak:

a) ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, ennek során az Elnökségtől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;

b) az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik;

c) köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy a következményeinek elhárítása a Közgyűlés döntését teszi szükségessé,

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

d) indítványára a Közgyűlést össze kell hívni, az indítvány megtételétől számított harminc napon belül; a határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a Felügyelőbizottság jogosult;

e) ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

6. A Felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha minden tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az egyesület tagjai illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és cél megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság üléseinek 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelőbizottság működésére egyebekben az Elnökség működési szabályait kell alkalmazni.

 

7. A 2009. Októberr 24-én megtartott alapító közgyűlésen a Felügyelőbizottság elnökének Dr. Mogyorós Juditot, tagjainak Ágoston Olgát, Paszternák Andrást választotta.

 

VI. Összeférhetetlenségi szabályok

 

1. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a) az Egyesület vagy legfőbb szervének elnöke vagy tagja

b) az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve,

d) az a) és a c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk.685.§.b.pont) ugyanannál a szervezetnék a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

 

VII. Közhasznúsági nyilatkozatok

 

1. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön közhasznú szolgáltatásaiból.

 

2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 

3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat a II. pont 1., 2., 3., és 4. alpontjaiban meghatározott tevékenységeire fordítja. Az Egyesület befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

 

4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

5. Az Alapszabályban foglalt célkitűzések érdekében a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről az Egyesület közhasznú szerződéseket köthet, amelyekben az alapító célokban rögzített tevékenységek elvégzésére vállal kötelezettséget.

 

6. Az Egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződéseket köthet a hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel.

 

7. Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztások módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról.

 

8. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az Elnökség az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

 

9. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 

10. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetőleg annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak jelen Alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.

 

 

11. Az Egyesület az Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját hirdetmény útján székhelyén, illetve bárki számára hozzáférhető internetes honlapján -www.manora.org - nyilvánosságra hozza.

 

12. Az évente kötelező közhasznúsági jelentés bárki általi hozzáférhetőségét az Egyesület hirdetmény útján székhelyén, valamint internetes honlapján – www.manora.org  – való megjelentetésével biztosítja.

 

13. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

 

14. Az Elnökség köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad. Az iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell az elnök részére kérelemben megküldeni.

 

15. Az Elnökség köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv, vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíteni. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bármely személy betekinthet.

 

16. Az Elnökség köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, születési ideje, anyja neve, lakcíme, a kért irat megnevezése és a kérelem teljesítésének ideje.

 

17. Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban, illetve internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

VIII. A tagdíj

 

1. Az egyesületi tagság feltétele a tagdíj folyamatos fizetése.

 

2. Az egyesületi tagdíj összegét, fizetésének módját először az alakuló Közgyűlés, a későbbiekben a közgyűlés állapítja meg. A tagdíj az egyesület működési feltételeinek biztosítást szolgálja. Az alakuló Közgyűlés a tagdíjat évi 4.000.-Ft összegben állapította meg.

 

3. Az Egyesületbe belépők a belépés időpontjában a teljes évi tagdíjat kötelesek megfizetni.

 

IX. Gazdálkodás

 

1. Az Egyesület költségvetéséről a Közgyűlés dönt. A vagyonkezelésről a költségvetés alapján az Elnökség gondoskodik.

2. Az Egyesület bevételei: a tagok által befizetett tagdíjak, támogatások és adományok, pályázatok alapján elnyert alapítványi támogatások, valamint egyéb bevételek (vállalkozási tevékenységből, magánszemélyek jövedelemadója 1%-ának felajánlásából származó bevétel, stb).

 

3. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület esetleges nyereségének felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt.

 

X. Záró rendelkezések

 

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesületekről szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései irányadóak.

 

 

 

 

Záradék

 

 

Az Alapszabályt a Manóra Közhasznú Egyesülete a 2009. Október 24. napján megtartott Közgyűlésén elfogadta.

 

Budapest 2009-10-24

                                                              ……………………………

                                                                               Forgács György

                                                                                   elnök     

/manora